Brown Swiss Holstein Simmental Jersey

 

Ayrshire
ABD 10277 kg / 2017 11646 kg / 2017 Etçi 9477 kg / 2017 6942 kg / 2015
İspanya 7218 kg / 2017 11035 kg / 2017    
Çek Cumhuriyeti     7376 kg / 2017    
Almanya     7513 kg / 2016    
Slovakya     6858 kg / 2017    
Kanada   10257 kg / 2015