1
Danışmanlık Raporu
Türkiye
10-15 Eylül 2012
Lindell Whitelock
Teknik Danışman
World Wide Sires
Amaç:
Sütçü sürü sevk ve idare programları ile ilgili devam etmekte olan teknik desteği sürdürerek söz
konusu çiftliklerde döl verimi etkinliğini arttırarak gerekli ilerlemeye daha çok destek verilmesini
sağlamak. Bu şekilde sunulan teknik servis ile Türkiye’de pazarlanmakta olan ürüne katma değer
sağlamaktadır.
Antalya ve Burdur bölgesinde pek çok sütçü sığır işletmesi ziyaret edildi. Çiftliklerde önce bir tur
atılıp koşullar incelendikten sonra, çiftlik idarecileri ve yöneticileri ile görüş alışverişi yapıldı.
Bulgular ve Değerlendirme
Bu işletmelerde görülen sorunlar Türkiye’nin diğer bölgelerinde görülenlerle aynı idi.
1-Döl verimi Etkinliği: Etkin bir döl verimi temin edilmediği için ineklerin genetik potansiyeline
ulaşılamıyor. Döl verimi ile ilgili bu zayıflığın nedeni, laktasyonun başındaki sağlık sorunları ile
kızgınlık tespitinde bir sistemin mevcut olmaması ile ilgili idi.
2- Kaba Yem Yönetimi: Ziyaret edilen çiftliklerdeki kaba yem kalitesi çok düşük seviyede idi.
Buna bağlı olarak ineklerde pek çok metabolik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kaba yem kalitesinin
kötü olduğu çiftliklerde, gerekli besin maddelerinin inekler tarafından yeterli bir şekilde
tüketilememesinden kaynaklanan süt verimi düşüşleri ve kötü döl verimi performansı ortaya
çıkmaktadır.
3- Ortam Kaynaklı ve İnek Konforuyla İlgili Sorunlar: İneklerin konforuna özen
gösterilmemekte olup yapılan işlemler/çabalar da yetersiz kalmaktadır. Tespit edilen uygulamalar
ineği rahat ettirecek ya da serinletecek şekilde düzenlenmemektedir.
Her ne kadar verim potansiyeli ve etkin döl verimi ile ilgili pek çok başka sorunlar olsa da yukarda
bahsedilen sorunlar başlıca düzeltilmesi gerekenlerdir. Herhangi bir çiftlikte, bir değişiklik
önerildiğinde, çiftçiler veya yöneticiler, o değişiklik onların yararına, gelişmesine neden olsa bile
direnç gösterirler. O sebepten, öncelikle çiftçiyi söz konusu sorunun varlığından haberdar edip
anlamasını sağlamak ve daha sonra da değişikliği kabul ederek uygulamasını temin etmek gerekir.
Biz gösterdik diye o değişikliği yapmalarını bekleyemeyiz; bunun için bir isteğin yaratılmasını
sağlamalıyız. Yukarda bahsedilen faktörleri inceleyip çiftlikteki performansı geliştirmek için ne
değişiklikler yapılması gerektiğini irdeleyelim:
2
Döl verimi Etkinliği:
Çiftlik sahiplerinin en çok konuşmak istedikleri konu yem maliyetleridir. Ancak masrafları arttıran
yem maliyetleri değil, çiftlikte iyi bir döl verimi programının mevcut olmamasıdır. Zamanında
tekrar döl tutmayan inekler yemi süte döndürmekte daha az etkin olmaktadırlar. Bunun sonucunda
elde edilen kg sütün maliyetin artmaktadır. Zamanında döl tutmayan ineklerin çoğunlukla bir takım
sağlık sorunları mevcuttur. Ketozis veya asidozis gibi hastalıkların süt verimi üzerinde olumsuz
etkisi vardır. Yemden etkin bir şekilde yararlanmak için İlk adım olarak; çiftçinin döl verimi
programını tekrar gözden geçirmesi gerekir. Buzağılamadan sonra ineklerin sağlıklı olarak
korunacağı ve doğru zamanda Suni Tohumlama yapılabileceği bir döl verimi programı hayata
geçirilmelidir. Bu program, aşağıdaki aşamaları bulundurur:
1) Kuru Dönemdeki ineğin değerlendirilmesi:
Kuru dönemdeki inekler aşırı kilolu/şişman ise, büyük bir ihtimalle laktasyonun başında pek çok
metabolik sorunlarla karşılaşılacaktır. Buna ilaveten, metritis veya sonun atılamaması gibi
problemler de sıklıkla görülebilecektir. Kuru dönemdeki ineklerin bulunduğu padokta problem
yaşayan fazla sayıda inek var ise, ineklerin Suni Tohumlama tarihlerine bakınız. Uzun süre
laktasyonda tutulmuş olan ineklerin pek çoğu, laktasyonun geç döneminde kilo almaktadır. Bunun
çaresi, inekleri kuru dönemde düşük enerjili bir diyete tabi tutmaktır. Buzağılamaya yakın dönemde,
propilen glikol gibi bir enerji kaynağının verilmesi faydalı olabilir. Ancak bu yalnızca bir acil durum
uygulaması olarak kullanılmalı ve bu dönemdeki hedef, sürüdeki şişman hayvan sayısının azaltılması
olmalıdır.
2) Lohusa İnek Takip Programı:
İyi bir döl verimi programının ikinci adımı, lohusa takip programının uygulanmaya konmasıdır.
Buzağılamadan sonra her bir lohusa ineğin ilk 21-28 gün dikkatli bir şekilde izlenmesi hayati bir
önem taşımaktadır. Bu dönemde dikkatlice takip ederek olası hastalık belirtilerini hemen tespit
etmek çok önemlidir. İştah, akıntı, dehidrasyon, işkembenin sağlıklı çalışıp çalışmadığı izlenmeli ve
tedavi gerektiren hayvanların tespit edilebilmesi için bu hususlara dikkat edilmelidir. İyi uygulanan
lohusa takip programı sadece döl verimini değil, aynı zamanda süt veriminin gelişmesini de temin
eder.
3) Suni Tohumlama uygulandığı halde gebe kalmayan inekler:
İnekler kızgınlıkta iken tespit edilmez ise döl tutmaz. İyi bir döl verimi için kızgınlığın tespit
edilmesi şarttır. İyi bir kızgınlık tespiti için, çiftlikte bu görev iyice planlanmalı ve takip edilmelidir.
Ne yazık ki pek çok süt sığırcılığı işletmesinde kızgınlık tespit protokolü/programı mevcut değildir.
Doğum yapmış olan her ineğin laktasyonun 45. gününde, kızgınlık göstermesi gerekmektedir. Eğer
herhangi bir belirti görülmez ise, söz konusu inek veteriner hekim tarafından muayene edilmelidir ve
inek eğer normal durumda ise prostaglandin uygulanarak normal siklusuna başlatılmalı ve 60+ günde
Suni Tohumlama uygulanmalıdır.
4) Başarı veya başarısızlığın ölçülmesi:
Döl verimi programının başarılı olmasını sağlamak için, çiftlik yöneticileri takip edecekleri
parametrelerden haberdar olmalıdır. Bu parametreler aşağıdaki gibidir:
• Boş gün sayısı (Suni Tohumlama periyodu)
• Kızgınlık Tespit Oranı
3
• Döl Tutma Oranı
• Gebelik Oranı
• Sürünün Ortalama Sağılan Gün Sayısı (Sürüdeki ineklerin süt verdiği günlerin ortalaması)
İyi bir döl verimi elde edilir ise, sürü performansı gelişir/artar, yem maliyetleri düşer ve
sürüye katılacak daha fazla sayıda düve elde edilmiş olur.
Kaba Yem Kalitesi
Ne yazık ki kaba yem kalitesi süregelen bir sorundur. Çiftlik sahipleri, iyi kaba yemin öneminden
haberdar olmalıdırlar. Çok olgunlaşmış (geç hasat edilmiş) kuru ot, yoncanın çok geç hasat edilmesi;
çok kuru ve çok ıslak mısır silajı inekler için uygun değildir. Buğday samanı ve geç hasat edilmiş
kaba yemler çok fazla miktarda lignin ve selüloz bulundurur ve iyi sindirilemez. Bu kötü kalitedeki
kaba yemler ineğin günlük alması gereken yem miktarını azaltır veya ineklerde asidoza neden olur.
Burada yapılması gereken, sürüdeki geviş getirme oranını takip etmektir. Sadece kaba yem
kalitesine değil, yemleme programındaki konsantre yem oranlarına da bakmalısınız. Ziyaret
ettiğimiz çiftliklerde yeterli geviş getirme görülmemekte idi. Ayrıca, yemliklerde yem yoktu. Bu
durum, ineklerin almaları gerektiği kadar yem tüketmediklerini göstermekte idi. Bu yetersiz
beslenme, döl verimi üzerinde de olumsuz etki yaratmaktadır.
İnek Konforu
Sıcaklık stresi, kötü planlanmış barınaklar, konforsuz, rahatsız yataklar da ziyaret ettiğimiz
çiftliklerde çoğunlukla tespit edilmiştir. Bu şekilde strese maruz kalan ineklerin tekrar gebe kalması
zordur ve inek konforu ile ilgili sorunlar mutlaka giderilmelidir.
Özet
Türkiye’deki sütçü sığır işletmelerindeki ineklerin performansını geliştirmek/arttırmak için etkin döl
verimi sağlanmalıdır. Sürülerin performansını etkileyen pek çok faktör vardır ancak çiftlik sahibinin
veya yöneticilerin bunları düzenli bir aralıkta gözden geçirmesi gerekmektedir. Bir satış elemanı
çiftliği ziyaret ettiğinde yukarda bahsedilmiş olan parametreleri sorarak bu hususların önemini
yönetici durumundakilerin anlamasını sağlamalıdır.
Çiftlikte bir değişiklik yapabilmesi için çiftçinin önce bir sorunu anlaması ve kabul etmesi
gerekmektedir. Problemden haberdar olur ise, gelişmeyi sağlayacak değişiklikleri yapmaya hazır
duruma gelecektir.