İşletme Ziyaret Raporu

Türkiye, Haziran 2015

 

Lindell Whitelock

Teknik Danışman

World Wide Sires

Giriş ve Metot:

İşletmeye ziyaret amacımız, koşulları ve operasyonu gözden geçirip işletmenin daha karlı hale geçmesi için önerilerde bulunmak idi.  Danışmanlık ziyareti esnasında işletmenin yönetimde sorumlulukları olan elemanlarla görüşme ve fikir alışverişlerimiz oldu.  Bunun amacı işletmenin verim/üretim bilgilerini değerlendirmek idi.  Bu raporda, yönetimde görev alan arkadaşlarla yapmış olduğum gözlem ve değerlendirmelere dayanan bilgiler yer almaktadır.  Bunlar, çiftlikteki mevcut personel organizasyon şeması, verim pratikleri ve yönetim kadrosu ile ilgilidir.

Yönetim Kadrosu ve Organizasyon Yapısı:

Bu işletmedeki yönetim kadrosunun başarısı ve karlılığı çoğunlukla çalışanların etkin bir şekilde idare edip motive etmesi becerisi ile ilgilidir.  İnek idare etme becerileri kadar işletmede çalışanları idare etme becerisi de o kadar önemlidir.  Süt ineği, çok iyi düzenlenmiş bir işletmede ve düzgün aynı şekilde yapılan pratiklere yanıt veren bir canlıdır.  Başarılı bir işletme için çalışanların görevlerini her gün, zamanında ve aynı şekilde yapmaları gerekir.  Görevlerin aksatılmadan, aynı şekilde, her gün zamanında yapılması motive olmuş müdürler ve motive olmuş çalışanlarla mümkün olur.

Bir işletmede fazla sayıda personel olduğunda etkin performans seviyesi hızla düşer.  Çünkü çok fazla çalışan olduğunda, kişiler kendilerine iş yaratarak görevlerinin çok önemli olduğunu gösterme eğiliminde olurlar.  Çalışan sayısının azaltılması elzemdir, kalan elemanların çalışma performansı artacaktır.

Süt verimi ile ilgili amir ve müdürler, ineğin tüm evrelerini de değerlendirecek şekilde geniş bakış açısına sahip olmalı ve kendi sorumluluklarının diğer segmentleri nasıl etkilemekte olduğunu anlamaları ve değerlendirmeleri gerekir.  Yönetim kadrosundaki idarecilerle yaptığım ilk grup toplantısında her birine iş sorumluluklarını tarif etmelerini ve görevlerini sordum.  Her birinin çok dar bir aralıkta olan görevleri bulunmakta idi ve genel tabloyu görecek vizyondan yoksun idiler.  Örneğin bir sorumlu kişi/amir tırnak bakımından sorumlu olduğunu ifade etti.  660 inek bulunduran bir işletmede sadece tırnak bakımı için full time bir eleman bulundurulması gereken, bir iş pozisyonu olmamalıdır.  Burada esas olarak sorulması gereken ineklerdeki tırnak sorunlarını önlemenin yolları olmalıdır.  Bu sorumlulukta olan kişi tırnak sorunları sürdükçe işinin devam edeceğini düşündüğünden tırnak sorunlarını önlemeye değil sadece tedavi edeceği tırnak sayısını düşünmektedir.  600 başlıklı bir işletmede, amir/müdür konumunda olan kişiler daha az sayıda tutulur ise ekip bir takım olarak daha geniş bir açı ile operasyonun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çalışabilir.  İşletmenin büyümesi ve karlı olması için yönetimde bir takım değişiklikler yapılması gerekmektedir.  Yönetim takımındaki arkadaşların düzenli olarak toplantı yapıp verim ile ilgili bilgileri değerlendirip sürünün performans şartlarına uyup uymadığını değerlendirmeleri gerekir.  Bu toplantılar, işletmenin sıkıntıları ile ilgili kişilerin birbirini suçlayıcı tarzda değil aksine işletmenin sorunlarını giderecek pozitif yaklaşımlarla çareler arayan ve düzeltme için planlar yapılan toplantılar tarzında olmalıdır.

İlk adım olarak işletmedeki her çalışan için yazılı olarak bir iş tanımı yapılmalı ve işletmedeki görevlerinin ana hatları belirlenmelidir.  Her eleman, amirinin kim olduğunu ve kime rapor vereceğini bilmelidir.  Amir pozisyonunda olanlar da her görevin zamanında ve doğru şekilde yapılmasını sağlamaktan sorumludur.  Her elemanı, bağlı olduğu amirden başkası düzeltmeye veya talimat vermeye kalkışmamalıdır.  Buna uyulmaz ise yönetim takımı kuvvetinden ödün vermiş olur.

Sorumlu amirler elemanlarını kontrol etmelidirler.  Ancak, bu başka iş yapmayacakları anlamına gelmez.  En önemli görevleri altlarında çalışan personelin görevlerini doğru ve zamanında yapmalarını temin etmektir.  Herhangi bir hata görüldüğünde sadece ilgili birimin sorumlusu tarafından üzerine gidilmelidir.  Buna uyulmaz ise yönetim takımının gücünü zayıflatır ve işletmeyi yönetim takımı değil çalışanlar yönetir.  İşletmenin gelişmesi ve verimliliğinin artması için iyi insan idare etme becerileri kullanmak şarttır.

Çiftlikte çalışanların devinimi (değişimi/ayrılması) konusu da çok önemlidir.  İşletmede çalışanlar terfi edip yükseleceklerini bilirler ise kendilerini takımın bir parçası olarak hissederler ve işletmedeki personel değişimi (çıkışı) daha az olur.  Personel değişiminin yüksek olduğu işletmelerde, müdür pozisyonundakiler vakitlerinin çoğunu, inekleri ve çiftliği idare etmek yerine yeni gelen elemanların eğitimine harcarlar.  Bir işletmenin gelişmesinde en önemli noktalardan birisi çalışanları meşgul tutmak ve ekibe katkı ve katılımlarını sağlamaktır.  Yeni bir eleman alma fırsatı doğduğunda gerçekten ihtiyaç olup olmadığı dikkatlice incelenmelidir.  Eğer gerçekten gerekli ise dışarıdan eleman almak yerine işletmedeki birini o pozisyona terfi ettirmek daha yerinde bir karar olur.  Çalışanları terfi ettirerek yeni pozisyonlara atamak personeli motive eder ve operasyona katkıları da daha yüksek olur.

İşletmenin gelecekte daha iyi bir seviyede olabilmesi için iyi insan idare becerileri hayata geçirilmeli, işletmenin ihtiyaçları değerlendirilmeli personel organizasyon yapısı gözden geçirilmelidir.  Bunların yapılması şarttır.  Bu raporun aşağıdaki paragraflarında dikkat edilmesi gereken konulara değinip çözüm önerileri sunacağım:

Tavsiyelerİlk adım olarak işletmedeki yönetim ekibinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gerekir.  Bu değerlendirme yapılırken işletmenin mevcut ihtiyaçları gözden geçirilmeli ve söz konusu idarecilerin yeteneklerine bakılarak personel organizasyon şeması yapılmalıdır.  İnsan idare becerileri eğitimi ve bununla ilgili koçluk hizmetinin verilmesi yönetim takımında yer alanlara sunulmalıdır ki işletmenin yönetimi daha ileriye gitsin.  Konusunda uzmanlaşmış müdürlerin vizyonu, yönetim takımının daha geniş bir bakış açısı ile işletmeye bakmasını ve işletmenin performansını arttıracak şekilde bir takım olarak çalışma hevesini yaratacaktır.

Mevcut Barınaklar ve İnek Konfor Kapasitesi

İyi inek performansı, ineklerin rahat bir ortamda olmaları ve günlük yaşam içinde sevk ve idarede standart pratiklerin uygulanmasına bağlıdır.  Bu iki kuralın düzgün bir şekilde uygulanması, ineklerden maksimum potansiyel verimi almada çok önemli bir husustur.  Ayrıca; akılda tutulmalıdır ki inek konforu, insan konforundan çok farklıdır.  İşletmenin koşulları, insanlardan çok inek konforuna göre düzenlenmelidir.

İşletmeyi ziyaretimde hava sıcaklığı bize göre çok sıcak olmamasına rağmen pek çok inekte ısı stresi belirtileri gözlemledik.  İnekler için ısı stresi 20°C?de başlar.  Bu sebepten, verimliliği arttırmak için bunu akılda tutmak anahtar noktadır.  İnekleri serin tutmak sadece süt verimi için değil döl verimi için de gereklidir.  İşletmeye usulüne uygun şekilde fanlar ve duşlar yerleştirilmeli, bu sistem uygun sıcaklık derecesinde devreye girmelidir.  İşletmedeki beton duvarlar kaldırılmalı, yerine perdeler konulmalıdır.  Bu perdeler inek konforuna göre kaldırılıp indirilecek şekilde olmalıdır.

Barınaklarda dolaşırken pek çok ineğin ayakta durduğunu ve yatakları kullanmadıklarını gördük.  Bu bize serbest yataklarda sorun olduğunu göstermiştir.  Bu sorunu düzeltmek için omuz demiri çıkarılırsa ineklere esneyecek alan sağlanmış olur.  Eğer inekler serbest yataklarını dinlenmek için kullanırlar ise sağım odasına temiz bir şekilde gelirler.  Bu da çiğ sütteki toplam bakteri sayısını düşürür ve sürüdeki mastitis enfeksiyonlarını azaltır.  Ayrıca, yemlik önünü inekler için konforlu bir alan olarak düzenlemek de çok önemlidir.  Eğer yemlik önü konforlu ise daha çok inek yeme gelecek ve süt verimi artacaktır.  Gözlemlerim esnasında pek çok ineğin diz eklemlerinde ve ayaklarında yüzülmeden kaynaklanmış yaralanmalar gördük.  Bu da bize serbest yataklar üzerindeki plastik matların, ineklerin dizleri için tahrip edici olduğunu, üstünde bir koruyucu tabakanın olmadığını göstermiştir.  Bu sert plastik matların üzerini hızar talaşı veya kum ile örterek bu sorunu giderebiliriz.  Serbest yatakların inekler tarafından kullanılmamasının nedenlerinden biri de sert plastik matlardır.

Tavsiyelerİneklerin yatak yerlerinin konforlu hale getirilmesi gerekir.  Bir inek gününün %84?ünü serbest yataklı bölgede geçirir.  Bu sebepten inekleri bu ortamda serin tutar ve iyi bir dinlenme temin ederek verimini arttırırız.  Anahtar nokta bunlardır.  Fan ve spreylerin (duşların) monte edilmesi, serbest yatakların düzenlenmesi, beton duvarların perdelerle değiştirilmesi, sert plastik matların üzerinin kaplanması ineklere konfor temin etmekte en önemli faktörlerdir.  Bunlara ilaveten, çalışan personelin inekleri sağım odasına sakin ve huzurlu bir şekilde yönlendirmeleri, ineklere vurmamaları ve bağırmamaları da çok önemlidir.

Yemleme İzlenimleri:

Akılda tutulmalıdır ki yemleme problemlerinin pek çoğu doğru olmayan bir rasyondan değil yemin işletmedeki yönetimiyle ilgili bir sorundur.  Yemleme problemleri yem hammaddelerinin kalitesi, ineğin ortamı, günlük verilen yem miktarı, yemlik önü konforu, yemin dağıtımı ve erişilebilirliği ile ilgilidir.  İnek, sağım odasından döndüğünde taze yem yemlik önünde olmalıdır.  Bu ya taze rasyonun verilmesi ya da önündekilerin ittirilmesi ile yapılabilir.  Yemlik okuma da çok önemli bir yem yönetimi parametresidir.  Şöyle ki yemlikte ne kaldığı veya ne kalmadığı ile ilgili bir değerlendirme, her yemleme periyodundan sonra yapılmalı ve hemen düzeltilmelidir.

İneklerin neyi tüketip neyi yemedikleri ile ilgili düzgün kayıt tutulmalıdır.  Yenmeyen yem tartılmalıdır.  Bu kontrol düzgün aralıklarla yapılmalıdır.  Mikser vagonda bulunan terazilerin yemleme personeli tarafından doğru olup olmadıkları kontrol edilmelidir.  Boş bir mikser vagona çıkarak kişinin kendi ağırlığının doğru olarak gösterildiğini tespit etmesi ile teraziler kontrol edilir.  Yanlış tartım yapılır ise tüketilmeyen yem miktarı bizi yanlış yönlendirir ve etkin olmayan bir yemleme programı sonucunda inek performansı düşer.  Yemleme sorumlusu/müdürü, inekleri takip edip kaç tanesinin geviş getirip getirmediğini izlemesi gerekir.  Geviş getirmenin olmaması ya lifin/selülozun yetersiz olduğunu ya da yem karıştırırken tahrip edildiğini gösterir.  Yemlikteki yem karışımını elinize alarak lif/selülozu inceleyin ve elinize batmıyor ise tahrip olmuş demektir.

Toplam karma rasyondaki esas neden fazla karıştırmaktır.  Aşırı karıştırma lifi tahrip eder ve ineğin performansını olumsuz etkiler.  Yüksek kalitedeki kaba yemleri zamanında hasat etmek iyi bir yemleme programının anahtarıdır.  Kuru ot ve silaj yapmak için kaba yemin hasat zamanının doğru olması için azami çaba sarf edilmeli ve bitkinin doğru evrede doğru nemde, doğru erginlikte olması (besleyici madde içeriğini arttırmak için) ve doğru partikül büyüklüğünde olması sağlanmalıdır.  Yemleme programında yüksek kaliteli kaba yemin yerini tutacak başka bir madde mevcut değildir.

Gördüğüm kadarıyla işletmedeki toplam karma rasyon mikser vagonda çok fazla karıştırılmakta idi.  Mısır silajı doğru parçacık ölçüsünde olmasına rağmen, mikser vagondaki karıştırma esnasında tahrip edilmekte idi.  Mikser vagona konan yem hammaddelerinin sırasını kontrol edip lifi parçalamayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

Öneriler: İneklerin ihtiyacı olan kadar besin maddelerini almalarını temin edecek şekilde yemleme operasyonu gözden geçirilmelidir.  İnek performansını arttıracak şekilde aşağıdaki aksiyonlar uygulanmalıdır:

 1. Çiftlikteki mevcut grup sayısını azaltmalı ve ineklere gerektiğinden fazla grup değişimi uygulanmamalıdır.
 2. Yemleme personeli, tartım değerlerini, ineklerin önüne dökülen yemi ve daha sonra yenmeyen yemi takip etmelidir.  Kuru madde tüketiminin doğru olarak hesaplanması çok önemlidir.
 3. İneklerin geviş getirme oranlarını takip ediniz.  Bu şekilde yem içindeki lifin tahrip edilip edilmediğini anlayabilirsiniz.
 4. Mikser vagon içerisine konan yem hammaddelerinin sırasını değiştirerek lifin (selülozun) tahrip olmamasını temin edin.
 5. Kaba yem yetiştirmeden sorumlu ekip ile birlikte çalışarak kaliteyi arttırmak için kaba yemin doğru zamanda hasat edilmesini ve doğru şekilde muhafaza edilmesini sağlayın.

 

Doğum, Kurudaki İnekler ve Lohusa İnekler (Barınak Değişimleri vb.)

Döl verimi, süt verimi elde etmede en önemli faktördür.  Kuru dönemdeki ineklerin, doğumdan sonraki 3 hafta içinde olan lohusa ineklerin nasıl idare edildiği, sadece süt verimi değil sürü sağlığı ve döl verimi üzerinde de belirgin etki yapar.  İşletmede bu dönem başlıca zayıf nokta olarak görülmektedir ve bu noktada önlem alınır ise performansta ilerleme yaratılabilir.

Lohusa inekler ve kurudaki inekler doğum padoğuna yakın bir yerde barındırılırlar ise ineklerin bu gruplar arasındaki gidiş-gelişleri kolaylıkla idare edilebilir.  İşletmede halen, verime göre gruplama, yeme göre gruplama gibi çok fazla grup değişimi olmaktadır.  Bu değişiklikler, inekler için bu stresli dönemlerde ek bir adapte olma stresi yaratmaktadır.  Kurudaki inekler, sadece doğum padoğuna, doğum belirtileri başlayınca alınmalı ve burada birkaç saat geçirmelidir.  Buzağılama işlemi sona erer ermez hemen lohusa barınağına ve orada laktasyon grubuna dahil olana kadar grupta kalmalıdır.  Lohusa grubunda bir lohusa inek en az 21 gün kalmalıdır.  Barınakta yer var ise ve uzun da tutulur ise lohusa ineğin performansına katkı sağlar.  Yer sorunu yok ise lohusa ineğin 45 gün tutulması tavsiye edilmektedir.  Bu dönem lohusa ineğin en kritik dönemidir, süt veriminde hızlı artış olmakta ve pek çok metabolik soruna maruz kalmaktadır.  Bu sebepten, bu kritik zamanda lohusa inekleri ayrı bir grupta tutmak verimliliği arttırmaktadır.

Öneriler: Döl verimi yönetimi, sürü performansını geliştirmede kritik bir noktadır.  Bu bölümde çalışan elemanlar eğitilmeli ve görevlerini doğru yapmakta oldukları amirleri tarafından kontrol edilmelidir.  İnekleri izler, takip eder, sanitasyon/temizlik konularına dikkat eder ve ineklerin gereksiz grup değiştirmesini en aza indirirsek ineklerin performansının artmasına yardımcı oluruz.  Sürünün döl verimi performansını arttırmak için aşağıdaki adımlar atılmalıdır:

 1. Lohusa ve kurudaki inekleri doğum padoğunun yanındaki barınaklara yerleştirilmelidir.
 2. Lohusa inekleri aynı grup halinde 45 gün birlikte tutunuz ve günlük olarak sıkı bir şekilde takip ediniz.
 3. Lohusa ineklerin takibinden sorumlu olan kişinin görevini zamanında ve doğru yaptığını temin ediniz.
 4. Kızgınlık tespiti için bir sistem uygulamaya konmalı ve inek ve düveleri zamanında kızgınlıkta tespit edip zamanında suni tohumlama uygulayınız.
 5. Kuru dönem ve doğum padoğunda 24 saat görev yapacak bir ekip oluşturun ve uygulanması gereken standart işlemi tatbik edin.
 6. İneklere uygun bir ortam yaratın ve inek konforunu geliştirin.
 7. Bu gruptaki ineklerin gereksiz şekilde yerlerini değiştirmeyin.  Gebe inekler kuru dönem barınağından birkaç saatliğine doğum padoğuna gitmeli ve ondan sonra da 45 gün lohusa grubunda kalmalıdır.  İneklerin sık sık yemini değiştirmek, önce geçiş dönemi grubu sonra da lohusa grubu şeklinde hareket ettirmek sadece stresi arttırmakla kalmaz ek olarak inekte metabolik sıkıntılar da yaratır.  Kuru dönem barınağı ve lohusa barınağı kapasitesinin %80?inden fazla inek ile doldurulmamalıdır.

Buzağılar:

Buzağılarla ilgili giderilmesi gereken iki büyük sorun mevcuttur.  Bunlar; buzağıların büyüme oranlarını arttırmak ve ölüm oranını düşürmektir.  İşletmede tecrübe edilmekte olan buzağı ölüm oranı çok yüksektir ve bu ölümler ishal ve zatürreden olmaktadır.  Her iki hastalık da ekipmanın ve barınakların iyi temizliği (sanitasyonu) ile önlenebilir.  Yeterli beslenme seviyelerine ulaşılarak buzağıların büyüme oranları arttırılabilir.  Büyüme oranları arttırılarak düveleri daha erken tohumlayabilir ve onları sağmal sürüye daha erken katabilirsiniz. Bu da işletmenin masrafını azaltır.  Sağlıklı buzağıların elde edilmesi için buzağı bölümünde çalışanların kişisel temizliği, ortamın temizliği ve ekipmanların temiz olması buzağı sağlığı için çok önemlidir.

ÖnerilerGözlemler ve fikir alışverişlerine bağlı olarak aşağıdaki aksiyonların başlatılması gerekmektedir:

 1. Doğan buzağıların ilk 1 saat içinde 4 litre ağız sütünü almaları temin edilmelidir.  İyi bir bağışıklık sisteminin oluşturulması için önerilen miktarda kolostrumun verilmesi sağlanmalıdır.
 2. Buzağılar önerilen miktarda beslenerek iyi büyüme oranı sağlanmalıdır.
 3. Bir buzağı yeni bir buzağı boksuna yerleştirilecek ise mutlaka önceden temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
 4. Beslenme kapları, ekipman ve yemler her zaman temiz tutulmalıdır.
 5. Buzağılar yakından takip edilmeli ve ishalin ilk belirtisinde elektrolit preparatlar verilmelidir.
 6. Buzağı barınağında yeterli havalandırma sağlanmalı ve hava kalitesi düzeltilmelidir.  Bu şekilde buzağılardaki zatürre vakaları azaltılabilir.
 7. Buzağı ölüm oranını %2?nin altında olacak şekilde hedefleyiniz.
 8. Düvelerdeki büyüme oranını, 12 ayda 1.2 metre yükseklikte ve 350 kg canlı ağırlıkta olacak şekilde hedefleyiniz.
 9. Gerekli olan bilgilerin kayıt edileceği bir kayıt tutma sistemi geliştirin.  Toplantıda konuştuğumuz gibi bu kayıtlarda tutulmakta olan bilgiler, ileriye dönük doğru bilgi verici şekilde tekrardan düzenlenmelidir.  Mevcut sistemde işe yaramayacak pek çok bilgi tutulmaktadır.

Sağım Odası ve Süt Kalitesi

Süt fabrikasına kaliteli süt vermek işletmenin 1 numaralı hedefi olmalıdır.  200.000 SCC/ml?nin altında olacak şekilde Somatik Hücre Skoru hedeflenmeli, sürüde düşük oranda mastitis oranı (%1?den daha az klinik mastitis) ve düşük toplam bakteri (10.000?den daha az) hedeflenmeli ve tank sütünde antibiyotik bulunmasına sıfır tolerans gösterilmelidir.  Sağım ekipmanlarının sanitasyonu, ineklerin kuru ve temiz olması kaliteli süt elde etmek için şarttır.

Sağım odası için temel kural her ineğin, her gün aynı şekilde sağılmasıdır.  Eğer bu sağlanmaz ise, sağım etkin olmaz ve süt kaybı meydana gelir.

ÖnerilerSağım operasyonunda yapılmış olan gözlemlere göre aşağıdaki aksiyonlar uygulanmalıdır:

 1. İneklerin sağım odasına gelişi ve girişi akıcı bir şekilde olmalıdır.  Sağım odasının saatte 240 inek sağacak kapasitesi vardır.  Toplam süt sağma süresi, her vardiyada 2 buçuk saat olmalıdır.  1 saat de temizlik için ayrılmalıdır.  Her vardiyada 3 kişi çalışmalıdır.
 2. Bir sağım işlemi belirlenmeli ve her sağımcı aynı şekilde sağım yapmalıdır.  Sağımcıların aynı rutin sağım tekniğini uygulamamaları, sadece ineklerin kafasını karıştırmakla kalmaz sütün sağılmasını da yavaşlatır.
 3. Sütte düşük seviyede toplam bakteri sayımı olması için temiz ineklerin sağılması şarttır. Sağım odasına temiz ineklerin gelmesi yardımcı olur, ancak ineğin sağım usulüne göre hazırlanması ve meme başından dışkı ve pisliklerin uzaklaştırılması süt kalitesini arttırmak için elzemdir.
 4. Çiğ sütte bakteri sayısının yüksek olması üç sorundan kaynaklanabilir; sağım ekipmanı kirlidir (temizleme suyunun sıcaklığı doğru değildir), tankta sütün soğutması düzgün değildir (sütün sıcaklığı, süt, ineğin memesinden çıktıktan sonraki 1 saat içinde 4 °C?ye düşmelidir) ve kirli inekler sağılmaktadır. İşletmenin toplam bakteri sayısı çok yüksektir ve mutlaka düşürülmesi gerekmektedir.
 5. Mastitis Kontrol Programı geliştirilmeli ve takip edilmelidir. Mastitisin azalması döl verimi performansı üzerinde olumlu etki yapar.
 6. Antibiyotik kullanımı ile ilgili olarak sıkı bir kontrol olması gerekmektedir. İşletmedeki antibiyotikler kilitli bir dolapta tutulmalı ve sadece bir kişinin antibiyotiklere ve diğer farmosötik ilaçlara erişimi olmalıdır. Bu kişi, bu ilaçları uygulamadan da sorumlu olan kişi olmalıdır. Uygulanan ilaçlarla ilgili düzgün kayıtlar tutulmalı ve kontamine olmuş süt veya et kesinlikle işletmeden dışarı çıkmamalıdır.

Sonuçlar:

Ziyaretim esnasında yönetim ekibi ile uzun görüşmelerim oldu ve işletmeyi de dolaştım. Pek çok verim sorunlarını karşılıklı görüştük. Sürünün performansı arttırılabilir, ancak hızlı bir şekilde gerçekleşmez. Hızlı olması için herkesin katılması gerekir. Bu katılım ile değişiklikler yapılır ise operasyonun verimliliği arttırılabilir. Pek çok değişiklik gerekse de hepsinin bir anda yapılması mümkün değildir. Değişiklikler öncelik sırası ile yapılmalı, her seferinde tek bir değişiklik yaparak ilerlenmelidir. Birden fazla değişikliğin aynı anda yapılmaya kalkılması çalışanların moralini bozar ve beklenen sonuçlar elde edilemez. Yapılan gözlemlere göre aşağıdaki sonuçların üzerine gidilerek işletmenin performansı arttırılabilir:

Personel:

İşletmede çok fazla çalışan mevcuttur. Bu durum, operasyon masrafını arttırmakta ve belirlenmiş işlerin işçiler tarafından uygulanması da takip edilememektedir. Sürünün ölçüsüne göre çalışan sayısının müdürler dahil olmak üzere 20-25 kişi olması gerekir. Çalışan sayısının azaltılması takımın daha etkin bir şekilde çalışmasını ve ineklere daha iyi odaklanmasını sağlayacaktır. Yönetimde görev alan kişiler, insan idare etme becerilerini öğrenerek, çalışanları motive ederek işletmenin performansını arttırmalıdırlar. Organizasyon şemasında belirtilen şekilde hiyerarşiye uyularak hem yönetim hem de personel görevini doğru bir şekilde yapmış olur. Mevcut müdürlerin çalışan müdürler halinde olup ofiste kalmamaları gerekir. Birimin amir ya da müdürü sorumlu olduğu birimde çalışmalıdır. Mevcut ekipteki çalışanlar, kendi uzmanlaştıkları alanda odaklanmış halde olup işletmedeki tüm tabloyu (resmi) görememektedirler. İşletmede pratik amirlere ihtiyaç vardır ki inekleri ve insanları anlasınlar. Sürekli olarak inek tedavisini düşünen veterinerlere işletmede ihtiyaç yoktur.

İşletme Müdürü, ABD?de bir haftalık sürü yönetimi kursuna katılmıştır. Ziyaret ettiği işletmelerde inek idaresi ile ilgili pratikleri görmüş ve insan idaresi konularında bilgi sahibi olmuştur. Bu kurs sonunda, ona pek çok dosya ve talimat verilmiştir (hafıza belleği üzerinde korunmuş olarak). Bu bilgiler işletmedeki olması gereken değişiklikleri hayata geçirmesinde ona yol gösterecektir. Elindeki bu bilgileri ve gördüklerini işletmede uygulamaya koyabilir.

Döl verimi:   

Yüksek verimli bir sürü elde etmek için etkin bir döl verimi gerekir. Sürünün döl verimi performansını geliştirmeye odaklı bir çalışma yapılması gerekir. Bu çalışmada kurudaki inek idaresi, lohusa inek takibi ve doğum yapan ineğin bakımı olmalıdır. İnek bakımının özenli bir şekilde geliştirilmesi sayesinde sürüde daha az sağlık sorunları olacak, daha iyi döl verimi sağlanacak ve bunun sonucunda da süt artışı temin edilecektir.

Buzağı ve Düve Yetiştirme:

Bir işletmenin geleceği sürüye katılacak iyi, genç hayvanların elde edilmesine bağlıdır. İşletmedeki buzağı kayıp oranları kabul edilemez seviyededir ve düzeltilmelidir. Buzağı ölümlerine sebep olan ishal ve zatürre önlenebilecek sorunlardır. Özellikle iyi sanitasyon (temizlik) ve iyi yemleme programları ile bu sorunlar önlenebilir. Buzağıları sağlıklı tutup doğru beslediğimizde günlük canlı ağırlık artacaktır. Bu da operasyonun masrafını düşürecektir.

Buzağı ve düve yetiştirme operasyonu, işletmenin birinci önceliği olmalıdır.

Sürünün büyütülmesi:

Bu işletmenin sürü büyüklüğünü arttırmak, bir finans felaketine yol açabilir. Bu da çiftliğin para kaybetmesini daha da hızlandırır. Herhangi bir büyüme gerçekleşmeden önce işletmenin döl verimi, buzağı yetiştirme ve süt veriminde başarılı olması gerekmektedir. İşletmeye daha fazla inek getirmeden önce operasyondaki hiyerarşiye uygun bir sevk ve idare ile işletmenin karlılığı temin edilmelidir