Değerli üretici dostlarım, İneklerde topallık bir hastalık değil, sonuçtur. Aslında topallık sürü yönetimi hatalarının sonucu olarak ortaya çıkar. İneklerde topallığın arkasında işkembe asidozu, sıcaklık stresi, kötü zemin, mineral, vitamin noksanlıkları, kuru dönemdeki besleme hataları gibi sorunlar olabilir. Bu gibi sorunların biri veya birkaçı bir arada da olabilir. Topallıkta en önemli belirti ineğin belini kamburlaştırarak yürümesidir. Belin kamburlaşma derecesine göre topallığın şiddetini anlayabiliriz. Topallık zincirleme kazaların başladığı noktalardan biridir. Daha sonraki safhalar süt veriminde ve döl veriminde azalma olarak karşımıza çıkar. Bir işletmede topallık varsa önce yem formülü, sonra da yemleme yönetimi gözden geçirilmelidir. İşkembe asidozuna yol açmayacak bir rasyon ile yemleme yapmak, ‘’yem seçme’’ye meydan vermemek, un haline getirilmiş tane yemlerden kaçınmak, kuru dönem beslemesinde hata yapmamak, yemlere bakır, çinko, biotin, iyot katmak topallık için alınacak başlıca önlemlerdir.