Değerli üretici dostlarım,

İneklerde topallık bir hastalık değil, sonuçtur. Aslında topallık sürü yönetimi hatalarının sonucu olarak ortaya çıkar.

İneklerde topallığın arkasında işkembe asidozu, sıcaklık stresi, kötü zemin, mineral, vitamin noksanlıkları, kuru dönemdeki besleme hataları gibi sorunlar olabilir.

Bu gibi sorunların biri veya birkaçı bir arada da olabilir. Topallıkta en önemli belirti ineğin belini kamburlaştırarak yürümesidir. Belin kamburlaşma derecesine göre topallığın şiddetini anlayabiliriz.

Topallık zincirleme kazaların başladığı noktalardan biridir. Daha sonraki safhalar süt veriminde ve döl veriminde azalma olarak karşımıza çıkar.

Bir işletmede topallık varsa önce yem formülü, sonra da yemleme yönetimi gözden geçirilmelidir.

İşkembe asidozuna yol açmayacak bir rasyon ile yemleme yapmak, ‘’yem seçme’’ye meydan vermemek, un haline getirilmiş tane yemlerden kaçınmak, kuru dönem beslemesinde hata yapmamak, yemlere bakır, çinko, biotin, iyot katmak topallık için alınacak başlıca önlemlerdir.

Değerli üretici dostlarım,

İneklerde topallık ile işkembe asidozu arasında yakın bir ilişki vardır.

İşkembe asidozunu önler ve tırnağı dayanıklı hale getirirsek topallığı önleriz. Bu iş için önerimiz Trimic + Eddi Fen kombinasyonudur.

Trimic ile işkembe asidozunu önleyebilir, Eddi Fen ile de tırnak dayanıklılığını sağlayabiliriz. İlk bir haftalık dönemde 10 gr. Trimic + 50 gr. Eddi Fen ile başlarız. Daha sonra 10 gr. Trimic + 10 gr. Eddi Fen ile devam ederiz.

Bu uygulama ayrıca süt ve süt yağında artış sağlayacak, döl tutmayı kolaylaştıracak, meme dayanıklılığı sağlayarak mastititise karşı direnç oluşturacaktır.

Diğer yandan, uygun zemin konusuna dikkat edilirse, kuru dönem beslemesine özen gösterilirse, Trimic + Eddi Fen uygulamasına özellikle doğumu takiben hemen başlanırsa inek sağlığı yönünden büyük bir başarı elde edilecektir.

 Trimic + Eddi Fen